Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA PROJEKTU: TWORZENIE I PROMOCJA SIECI PARKÓW NORDIC WALKING W GMINACH: NAŁĘCZÓW, KOŃSKOWOLA, PUŁAWY, JANOWIEC ORAZ KAZIMIERZ DOLNY

 

 

W dniu 24 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa na realizację projektu pn. Tworzenie i promocja sieci parków nordic walking w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Janowiec oraz Kazimierz Dolny. Wniosek ten otrzymał dofinansowanie w naborze pn. Rozwój infrastruktury i usług turystycznych w ramach działania: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Partnerami wspierającymi w ramach zadania są samorządy gmin: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Końskowola i Janowiec.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU:


Podstawowym celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie oferty parków nordic walking wykorzystujących potencjał turystyczny regionu

 

Pozostałe cele realizacji zadania to m.in.:

  • Stworzenie oferty turystycznej nordic walking jako produktu turystyki aktywnej
  • Podniesienie atrakcyjności turystycznej gmin Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy, Janowiec i Końskowola poprzez utworzenie w poszczególnych gminach parków nordic walking
  • Wydłużenie sezonu turystycznego- zapewnienie oferty turystyki aktywnej dostępnej niemal przez cały rok
  • Kompleksowa promocja oferty produktu turystycznego związanego z nordic walking


ZAKRES I HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 

Projekt będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku.


Realizacja zadania obejmie utworzenie i oznakowanie tras nordic walking w gminach: Nałęczów, Janowiec, Puławy, Końskowola i Kazimierz Dolny. Trasy po oznakowaniu zostaną wyposażone w tablice informacyjne, tablice ćwiczeń i pomiaru tętna oraz w wybranych lokalizacjach ławki i stoły. W ramach realizacji projektu powstanie pięć gminnych parków tras nordic walking, powstanie w związku z tym 15 tras nordic walking (po 3 trasy w każdej z gmin), co łącznie będzie stanowić około 156 km tras.

Zostaną również opracowane i wydane materiały promocyjne dotyczące tras nordic walking- mapy całego regionu, mapy poszczególnych gmin, ulotka promocyjna. Informacje o trasach wraz z mapami zostaną również zamieszczone w serwisie www.kraina.org.pl

 

WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO wyrażona w złotych polskich wynosi: : 117.430,20

 

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA:

 

Wprowadzenie oferty parków nordic walking spowoduje zwiększenie ruchu turystycznego w regionie, przyczyni się do wykorzystywanie czasu wolnego w aktywny sposób, będzie stanowić zachętę do aktywności i poznawania regionu.
W wyniku realizacji projektu wzrośnie ponad to konkurencyjność ofert podmiotów turystycznych działających na terenie gmin, w których powstaną parki nordic walking. Zaplanowanie przebiegu tras po najciekawszych zakątkach regionu przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału turystycznego regionu oraz do promocji atrakcji turystycznych usytuowanych przy trasach nordic walking.

 

 

 

Ważne witryny internetowe:

 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland