Nałęczów
Kazimierz Dolny
Janowiec
Opole Lubelskie
Poniatowa
Puławy
Wąwolnica
Wojciechów
Karczmiska
Końskowola
Gmina Puławy
Józefów nad Wisłą
Powiat Puławski

 Gmina Końskowola realizuje projekt pn.: „Dostosowanie zabytkowego Ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich".

 

Projekt jako element przedsięwzięcia zintegrowanego Park Pięciu Żywiołów Krainy Lessowych Wąwozów dostał dodatkowe punkty podczas oceny przed wyborem do dofinansowania.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

28 lipca 2017 roku Gmina Końskowola, reprezentowana przez Wójta Stanisława Gołębiowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisała umowę z Województwem Lubelskim na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne- projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. ,,Dostosowanie zabytkowego Ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich".


Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na kompleksowej restauracji budynku dawnego Ratusza, przywrócona mu zostanie historyczna bryła wg zachowanych danych ikonograficznych. W podziemiach Ratusza powstanie Muzeum Tęczyńskich. Eksponaty do Muzeum zapewni Partner projektu- Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła, po ich konserwacji, digitalizacji i wykonaniu wiernych kopii będą eksponowane w gablotach i w postaci multimedialnej.
W pozostałych pomieszczeniach Ratusza powstanie także: Punkt Informacji Turystycznej, sale przeznaczone na warsztaty, koncerty, konferencje i wystawy oraz pomieszczenia wykorzystane przez lokalne fundacje i stowarzyszenia, powstanie także ekspozycja okresowa/tematyczna.


Projekt ma na celu aktywizację społeczną, kulturową i turystyczną zabytkowego Ratusza.


Przedsięwzięcie będzie także sprzyjać realizacji społecznego programu kulturalno-edukacyjnego opartego miedzy innymi na tradycjach różanych Końskowoli oraz unikatowym końskowolskim Święcie Róż.


Zgodnie z umową całkowitą wartość Projektu wynosi 5.153 958,77 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu tj. 3.556 765,75 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni beneficjent oraz Partner Projektu.